Iran - Mashhad
Mehran
Info@amibroker.ir
@ir_amibroker
Follow Us

دسترسی لحظه ای بورس ایران بر بستر آمی بروکر

پشتیبانی

Slide دریافت نرم افزار آمی بروکر لحظه ای بازار ایران ----- Music that inspires you when you’re on the move.

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرا

  • any Intel x86 compatible CPU
  • Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K
  • 512MB RAM
  • 100MB disc space

آمی برکر یکی از برنامه های تجزیه و تحلیل فنی نمودار های بازار سهام میباشد که تیم ما این نرم افزار را برای شما بومی سازی نموده و به صورت آزمایشی و رایگان در اختیار شما قرار نموده است .